Sự kiện

Những tác phẩm âm nhạc được biểu diễn tại các buổi hòa nhạc của OCP thường được tìm thấy trong tuyển tập thánh ca của OCP và các ngôi giáo đường. Sau khi trải nghiệm những buổi hòa nhạc tuyệt vời với các tác giả, cộng đồng muốn được tiếp cận và học những tác phẩm âm nhạc mới - họ đã được nghe những câu chuyện về những bài hát, nghe những bài hát này trong đức tin và hát với đức tin mới

CÁC SỰ KIỆN ĐÃ QUA