QUYỀN TÁC GIẢ

Tác quyền hay Quyền tác giả là một chế định trong quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Tác quyền được hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật về quyền tác giả nhằm xác nhận và bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, xác định nghĩa vụ của các chủ thể trong việc sử dụng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; quy định trình tự thực hiện và bảo vệ các quyền đó khi có hành vi xâm phạm. 

Công ước Berne cho phép tác giả được hưởng tác quyền suốt đời cộng thêm tối thiểu 50 năm sau khi qua đời. 

Không giống như các quyền sở hữu trí tuệ buộc phải đăng ký để xác lập quyền sở hữu, quyền tác giả không phụ thuộc vào các thủ tục hành chính. Một tác phẩm đã được sáng tạo ra được coi là đã bảo hộ quyền tác giả ngay sau khi được định hình. Do đó, việc đăng ký với cơ quan quản lý quyền tác giả với mục đích chủ yếu là xác định và phân biệt tên gọi của tác phẩm, đặc biệt là tạo ra chứng cứ ban đầu trước tòa án trong các tranh chấp về quyền tác giả và điều này sẽ tiết kiệm nguồn lực cho tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả khi chứng minh tác phẩm là của mình và được quyền sử dụng.

Nhạc sĩ có thể đăng kí Tác Quyền tại Cục Bản quyền tác giả

 

HƯỚNG DẪN VỀ BẢN QUYỀN

Bản quyền là một tài sản trí tuệ thuộc về chủ sở hữu bản quyền. Chỉ chủ sở hữu bản quyền hoặc công ty giữ bản quyền đó mới có quyền hợp pháp để sử dụng tác phẩm hoặc cho phép người khác làm như vậy.

Một người muốn sử dụng tài liệu có bản quyền phải được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Nguồn này có thể được xác định bằng cách xem thông tin bản quyền thường xuất hiện bên dưới tác phẩm (thường là ký hiệu bản quyền (©), năm và tên của chủ sở hữu bản quyền hoặc công ty giữ bản quyền).

 

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý VỀ BẢN QUYỀN

  1. Trừ khi có quy định khác, giấy phép sẽ bao gồm số lượng ấn phẩm được in; nếu bạn muốn in thêm các bản sao, bạn phải có giấy phép mới.
  2. Giấy phép chỉ được cấp cho các từ ngữ và dòng giai điệu trừ khi có quy định khác.
  3. Âm nhạc và văn bản của bài hát không được thay đổi từ tài liệu có bản quyền.
  4. Tiêu đề và tên của (các) nhà soạn nhạc cùng với thông báo bản quyền phù hợp phải xuất hiện trên mỗi bản sao của mỗi bài hát – cùng với dòng chữ “Được sử dụng với sự cho phép” – “Used with permission”.
  5. Một giấy phép được cấp với sự hiểu rằng nó chỉ được sử dụng bởi nhà thờ hoặc cá nhân đã mua nó. Việc in lại (bài hát) không đồng nghĩa với việc nó được bán lại cho người khác.
  6. Nhà thờ, trường học và các tổ chức phi lợi nhuận không được miễn trừ khỏi luật bản quyền.

 

Lưu ý: Hiện nay, OCP Việt Nam chỉ nhận quản lý bản quyền của các bài hát Thánh ca tiếng Việt theo từng dự án do nhân lực còn hạn chế. Vì thế, chúng tôi không nhận các hồ sơ quản lý bản quyền riêng lẻ.

 

IMPRIMATUR 

Imprimatur, (tiếng Latinh: “let it be printed” – “được phép in”), trong Giáo hội Công giáo La Mã, là một sự cho phép theo giáo luật đương thời và được một Giám mục/Đấng Bản Quyền cho phép một tác phẩm được in ra và dùng trong Giáo Hội vì không sai lầm về tín lý và giáo điều. Tuy nhiên không hàm ý rằng những người ban Imprimatur cũng đồng ý với những nội dung, những ý kiến hoặc những phát biểu trong tác phẩm đó. 

Tại Việt Nam, nhạc sĩ có thể liên hệ Ban Thánh Nhạc của Giáo Phận địa phương.

Tại Hải Ngoại, bạn có thể liên hệ Hội Nhạc Sỹ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại (Vietnamese Catholic Composers Association) tại địa chỉ email hoinhacsi@gmail.com để được hướng dẫn.

 

 

OCP hiện đang quản lý hơn 20.000 bản quyền tác giả âm nhạc, đã xuất bản hàng trăm bộ sưu tầm âm nhạc và hơn 3.000 đĩa đơn. Hiện nay, hai phần ba các giáo xứ ở Mỹ đăng ký dùng tác quyền thánh nhạc của OCP.

 

Chia sẻ trang này: