Văn kiện “Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc” do Uỷ ban Thánh nhạc soạn thảo đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) chấp thuận cho thử nghiệm trong thời gian 3 năm, kể từ ngày 28-04-2014. Sau thời gian thử nghiệm, HĐGM đã chấp thuận cho áp dụng chính thức ngõ hầu “thống nhất mục vụ Thánh nhạc theo giáo huấn của Giáo hội” từ tháng 04-2017.

Vào tháng 12-2022, Ủy ban Thánh nhạc đã cập nhật văn kiện này.

Các bạn có thể tải về văn kiện này tại đây, theo sự cho phép của Uỷ Ban Thánh Nhạc. 


 

MỤC LỤC

Các chữ viết tắt

 

Lời mở đầu

Dẫn nhập: Vì sao chúng ta hát

I. Hội Thánh tham gia

II. Hội Thánh cầu nguyện
A. Giám mục
B. Linh mục
C. Phó tế
D. Cộng đoàn phụng vụ
E. Tác viên thánh nhạc
        Ca đoàn
        Ca trưởng thánh nhạc
        Người xướng thánh vịnh
        Ca xướng viên
        Nhạc công
        Người phụ trách chung về âm nhạc
F. Lãnh đạo và đào tạo
G. Tiếng La-tinh trong phụng vụ

III. Âm nhạc trong việc thờ phượng Chúa
A. Các loại âm nhạc khác nhau
        Âm nhạc dành cho phụng vụ thánh
        Nhạc Bình ca (Ca điệu Grêgoriô)
        Nhạc sĩ sáng tác và âm nhạc ngày nay

B. Các nhạc cụ
        Giọng hát của con người
        Các nhạc cụ
        Nhạc đơn tấu/hòa tấu
        Nhạc ghi âm
        Các cung kinh, cung sách
C. Vị trí nhạc công và nhạc cụ

IV. Chuẩn bị bài hát cho việc
cử hành phụng vụ

A. Hát những phần nào?
        Nguyên tắc hát các bậc lễ
        Những phần được hát
        Thinh lặng thánh
B. Ai lo việc ca hát trong phụng vụ
C. Cẩn trọng khi CHỌN bài hát
D. Việc chuẩn nhận các bài thánh ca
E. Tiêu chuẩn thẩm định bài hát
        Ba thẩm định nhưng chỉ một lượng giá
        Thẩm định về phương diện phụng vụ
        Thẩm định về phương diện mục vụ
        Thẩm định về phương diện âm nhạc

V. Cấu trúc các bài hát trong phụng vụ
A. Âm nhạc và cấu trúc Thánh lễ
        Nghi thức đầu lễ
        Phụng vụ Lời Chúa
        Phụng vụ Thánh Thể
        Nghi thức hiệp lễ
        Nghi thức kết lễ
B. Âm nhạc và các bí tích khác
        Các bí tích khai tâm
        Nghi thức gia nhập Kitô giáo
        Rửa tội trẻ em
        Cử hành rửa tội trẻ em trong lễ Chúa nhật
        Bí tích Thêm sức
        Nghi thức Hôn phối
        Nghi thức Truyền chức thánh
        Bí tích Xức dầu bệnh nhân
        Bí tích Hòa giải
C. Âm nhạc trong Các giờ kinh phụng vụ
D. Các nghi thức phụng vụ khác
        Nghi thức an táng
        Canh thức cầu nguyện
        Tại nghĩa trang

VI. Kết luận

Chia sẻ trang này: